ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับแผนก
Link ที่น่าสนใจ
คู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการส่วนวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้ง
ติดต่อหน่วยงาน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ปฎิทินกิจกรรม

<< ตุลาคม 2562 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้ง/ประกาศ/ระเบียบ/อื่นๆ

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

1.1 รธน. แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 

2. พระราชบัญญัติ

2.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561

 

3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกำาหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา

3.2 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

4. ระเบียบที่ประชุมใหญ่             

 4.1 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกฯ การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

4.2 เค้าโครงร่างระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกฯ การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

4.3 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

 

5. ภาระหน้าที่ของศาลชั้นต้นในคดีเลือกตั้ง

5.1 ภาระหน้าที่ของศาลชั้นต้นในคดีเลือกสมาชิกวุฒิสภา

5.2 ภาระหน้าที่ของศาลชั้นต้นในคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

6. แผนภูมิดำเนินคดีวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือก

 6.1 แผนภูมิดำเนินคดีวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกกรณีเลือกระดับประเทศ/ระดับจังหวัด

 6.2 แผนภูมิดำเนินคดีวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

7. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

7.1 ระเบียบคณะกรรมการ กบศ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกฯ พ.ศ.2561

7.2 สรุปสาระสำคัญระเบียบคณะกรรมการ กบศ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกฯ พ.ศ.2561

7.3 ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

- แผนภูมิดำเนินคดีวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกระดับประเทศ/จังหวัด