ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ข่าวคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการดำเนินการของศาล (ตัวอย่างการส่งความเห็น การเสนอเรื่อง การรับเรื่องและการพิจารณา)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
แบบคำขอคัดสำเนาคำวินิจฉัย
ติดต่อหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
Secretarial Section of the Commission on Jurisdiction of Courts

       พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 มาตรา 18 กำหนดให้เลขานุการศาลฎีกาเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ว่าด้วยการเสนอเรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. 2544 ข้อ 3 กำหนดให้ประธานอาจแต่งตั้งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้

     This section is responsible for secretarial works of the Commission on Jurisdictions of Courts. The 1997 Constitution established one commission, namely the "Commission on Jurisdictions of Courts", specially designed to handle cases where this is an overlapping of jurisdictions among the Courts i.e. the Court of Justice, the Administrative Court, the Military Court or other Courts (if any).
 
เลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
Secretary of the Commission on Jurisdiction of Courts   
       MR.CHEERAPAT PAUNTAWEE
       เลขานุการศาลฎีกา
       Secretary of the Supreme Court     
       เลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
       Secretary of the Commission on Jurisdiction of Courts
 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
Deputy Secretary             
 
         MR.TAWATCHAI PANISSAKUNCHAI
         ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
       Judge in the Research Justice Division of the Supreme Court
        
         MRS.KIDNGARM KONGTRAKUL LI 
       ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
       Judge in the Research Justice Division of the Supreme Court
        
            
         ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล  สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา            
       ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา ได้เปลี่ยนชื่อมาจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ตามประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง "การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 21 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนเลขานุการฯ นั้น เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการทำงานด้านธุรการแก่คณะกรรมการ 


รายชื่อข้าราชการและลูกจ้าง                                                       

หัวหน้าส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
Head of Secretarial Section of the Commission on Jurisdiction of Courts
นางสาวธาริตา มีตา        
MISS.THARITA MEETA
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
Court Officer, Senior Professional
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
General Administration Unit
นางจุฑารัตน์ รัตนโชติ           
MRS.JUTARAT RATTANAACHOT 
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
Court Officer, Professional
 
นางทัศนียา  พลขนิษฐ์ 
MRS.TASSANEEYA PONKANIST
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
Court Staff, Experience
 
นางณัฐชยา  แก่นบุญ 
MRS.NUTCHAYA KANBUN
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
Court Officer
 
นายเฉลิมศักดิ์  แววพานิช 
MR.CHALERMSAK WEAWPANICH
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
Court Staff
 
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่
Promotion and Dissemination Unit
นางสาววันดี  กิจคงชีพ
MISS.WANDEE KIJKHONGCHEEP 
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer, Practitioner    
 
กลุ่มงานดำเนินการข้อพิพาท
Court Jurisdiction Management Unit
นางวลัยมาศ  คุปต์กาญจนากุล
MRS.WALAIMAS KUPKANCHANAKUL 
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional
 
นางสาววิระวี  จันทันแก้ว
MISS.WIRAWEE JANTHAMKAEW 
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional
 
นายธนกร  หมานบุตร
MR.THANAKORN MANBUTRA
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional
 
นางสาวอุษณา  วินิจเขตคำณวน
MISS.USANA VINITKHETKHAMNUEN
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional
 
นายวศินภัทร์  ปานภักดี
MR.VASINPAT PANPUKDEE
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional
 
 นางดวงฤทัย  ทานทน
MRS.DOUNGRUTHAI THANTHON 
นิติกรชำนาญการ
Legal Officer, Professional
นางสาวพิมพ์ประไพ  ระวีแสง
MISS.PIMPRAPAI RAVEESANG
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
Court Officer, Practitioner