ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
เกี่ยวกับแผนก
การพิจารณาคดี
หน่วยงานภายใน
วีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน
สถิติคดี
บทความที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด
 คำพิพากษา พ.ศ.๒๕๕๙
001.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายอิทธิพงษ์ วันทะนะ (ผู้คัดค้าน)
0013.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๓/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ (ผู้คัดค้าน)
0014.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๔/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายบาด๊อน ปานแขวง (ผู้คัดค้าน)
0016.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๖/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายกมลเทพ ผาสุข (ผู้คัดค้าน)
0017.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑๗/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายกอหรี แสล่หมัน (ผู้คัดค้าน)
002.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นางกัลยา เมืองโคตรหรือสุพร (ผู้คัดค้าน)
0020.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๐/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายสมชัย ทิพย์อุทัย (ผู้คัดค้าน)
0023.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๓/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายเสกสรร เพ็ญสุข (ผู้คัดค้าน)
0025.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๕/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายนพดล ไพรวัลย์ (ผู้คัดค้าน)
0026.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๖/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายภูดิศ จำเริญรักษา (ผู้คัดค้าน)
0027.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๗/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ผู้ร้อง) นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฏ (ผู้คัดค้าน)
0028.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๘/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายจิรโรจน์ บวรฐิติไพศาล(ผู้คัดค้าน)
0029.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๒๙/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ผู้ร้อง) นางวัลลภา ใจดี (ผู้คัดค้าน)
003.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๓/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายทองจันทร์ ด้วงคำจันทร์ (ผู้คัดค้าน)
0030.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๓๐/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายไพฑูรย์ ไพบูลย์ผล(ผู้คัดค้าน)
0031.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๓๑/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายพงศ์พันธุ์ หิรัญรัตน์(ผู้คัดค้าน)
0032.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๓๒/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ผู้ร้อง) นายจิระนันท์ ตัณฑะเตมีย์ (ผู้คัดค้าน)
0033.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๓๓/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายกรรณณัฐฎ์ เจนประเสริฐ (ผู้คัดค้าน)
0034.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๓๔/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายธนวัฒน์หรือฉลอง ชินหอม (ผู้คัดค้าน)
0035.คำพิพากษาและความเห็นในการวินิจฉัยคดี คดีหมายเลขแดงที่ อม.๓๕/๒๕๕๙ ระหว่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ผู้ร้อง) นายธีระศักดิ์ วารีนิล (ผู้คัดค้าน)
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |