ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
ประวัติแผนก
อำนาจหน้าที่
สถิติแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
บทความที่น่าสนใจ
English Version

lineลิงค์น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น

พิมพ์
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง"ปัจจัยความสำเร็จของศาลพิเศษในคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ"
13 มีนาคม 2558

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัจจัยความสำเร็จของศาลพิเศษในคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ

(Characteristics of Successful Environmental Courts and Tribunals)

     

      แผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีการ่วมกับสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อเรื่อง"ปัจจัยความสำเร็จของศาลพิเศษในคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ (Characteristics of Successful Environmental Courts and Tribunals) ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสร้างองค์ความรู้และพัฒนาระบบงานคดีสิ่งแวดล้อมของไทย โดยการรับฟังประสบการณ์จากต่างประเทศ การระดมความรู้ความคิดเห็น รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาระบบศาลพิเศษในคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาเผยแพร่ให้แก่ผู้พิพากษาและบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้ทราบและเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลต่างประเทศ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน ของศาลยุติธรรมกับหน่วยงานอื่น โดยมีวิทยากรที่ทรงวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม คือ Justice Brian J. Preston ประธานศาลที่ดินและสิ่งแวดล้อม มลรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและภาคประชาสังคม

ย้อนกลับ