ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ข่าวคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการดำเนินการของศาล (ตัวอย่างการส่งความเห็น การเสนอเรื่อง การรับเรื่องและการพิจารณา)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
แบบคำขอคัดสำเนาคำวินิจฉัย
ติดต่อหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

แสดงความคิดเห็น

พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีละเลยต่อหน้าที่"
29 มกราคม 2559

 

                เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีละเลยต่อหน้าที่ โดยมีนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษานักวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานศาลฎีกา ได้กล่าวแก่ผู้เข้าร่วมประชุมมีใจความตอนหนึ่งว่า "การละเลยต่อหน้าที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ" เป็นคดีพิพาทที่ถูกบัญญัติขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) ซึ่งก่อนหน้านี้ นักกฎหมายไทยจะคุ้นเคยกับคำว่า "ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่" ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ใช้ในคดีอาญา ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา แต่ "การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ" ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลปกครองนี้ มิใช่การฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามความหมายของคดีอาญา ซึ่งประสงค์จะให้ลงโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากแต่เป็นการฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดว่าให้ต้องปฏิบัติ คดีประเภทนี้อาจมีเนื้อหาหรือคำขอที่กระทบกับสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชนฝ่ายอื่น ซึ่งเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนในทางแพ่ง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมและโดยที่แนวคิดเรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ในระบบกฎหมายไทยซึ่งนำมาจากมาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของเอกชนโดยฝ่ายบริหารของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อนำมาบัญญัติให้เป็นอำนาจของฝ่ายตุลาการแล้ว ย่อมมีปัญหาความคาบเกี่ยวกันระหว่างเขตอำนาจศาลในระบบศาลคู่ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้พิพากษา ตุลาการ นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับขอบเขตและหลักเกณฑ์การพิจารณาเขตอำนาจศาลในคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักกฎหมายและพัฒนางานของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งลดปริมาณการโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และยังเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทางปกครองในการพัฒนากิจกรรมทางปกครองขององค์กรต่อไป

 

ย้อนกลับ