ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu
หน้าแรก
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ข่าวคณะกรรมการวินิจฉัยฯ
การเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
ขั้นตอนการดำเนินการของศาล (ตัวอย่างการส่งความเห็น การเสนอเรื่อง การรับเรื่องและการพิจารณา)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
แบบคำขอคัดสำเนาคำวินิจฉัย
ติดต่อหน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่

แสดงความคิดเห็น

พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
28 มีนาคม 2559
 
        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการวินิจฉัยชี้ขาด : การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยมีนายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขานุการศาลฎีกา เลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ประธานศาลฎีกาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการตอนหนึ่งว่า นอกจากการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรมและศาลปกครองในคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาหลักกฎหมายแล้ว การประชุมในครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องอันเกิดจากการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 ด้วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ก็เพื่อการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในเรื่องที่จะได้รับการพิจารณาจากศาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในคดีพิพาทนั้นๆ และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาพิพากษาคดี ดังนั้น หากปรากฏว่า กระบวนการโต้แย้งเขตอำนาจศาลต้องใช้เวลานาน และเป็นเครื่องมือให้คู่ความที่ไม่สุจริตนำไปใช้เพื่อประวิงคดี ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่คู่ความฝ่ายที่สุจริต ซึ่งเห็นว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งลดปริมาณการโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป
 
  
 
 
 
ย้อนกลับ