ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ท่านวีระพล ตั้งสวรรณนายวีระพล ตั้งสุวรรณ

 
วัน เดือน ปีเกิด: ๗ ตุลาคม ๒๔๙๔
   
การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๑๔ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  พ.ศ. ๒๕๑๕ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
  พ.ศ. ๒๕๑๘ Master of Laws, New York University, U.S.A.
     
การทำงาน : พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานศาลฎีกา
  พ.ศ. ๒๕๕๖ รองประธานศาลฎีกา
  พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
  พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้พิพากษาศาลฎีกา
  พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๔
  พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
  พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ทำงานธุรการในตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
  พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ทำงานธุรการในตำแหน่ง
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
  พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
  พ.ศ. ๒๕๓๕ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๑
  พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑
  พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง
  พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลอาญา
  พ.ศ. ๒๕๒๗ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร ช่วยทำงานในตำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิจิตร
  พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่
  พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยทำงานในตำแหน่ง
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
  พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้พิพากษาประจำกระทรวง
  พ.ศ. ๒๕๒๑ ผู้ช่วยผู้พิพากษา
     
     
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : พ.ศ. ๒๕๔๖ เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
  พ.ศ. ๒๕๔๓ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  พ.ศ. ๒๕๓๘ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  พ.ศ. ๒๕๓๕ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ปช.)
  พ.ศ. ๒๕๓๒ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
  พ.ศ. ๒๕๒๙ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
  พ.ศ. ๒๕๒๖ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
     
   
   
line
line