ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผู้บริหาร

 
 ผู้บริหาร
 
 
   
  นายชีพ จุลมนต์
ประธานศาลฎีกา
 
 
   
 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
รองประธานศาลฎีกา
 นายวิชัย เอื้ออังคณากุล
รองประธานศาลฎีกา
นายสุรพันธุ์ ละอองมณี
รองประธานศาลฎีกา
 
นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์
รองประธานศาลฎีกา
นายธีระพงศ์ จิระภาค
รองประธานศาลฎีกา
นางสาวบุญมี ฐิตะศิริ
รองประธานศาลฎีกา
 
   
นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์
ประธานแผนกคดีล้มละลาย
ในศาลฎีกา
นางเมทินี ชโลธร
ประธานแผนกคดีผู้บริโภค
ในศาลฎีกา
นายประทีป ดุลพินิจธรรมา
ประธานแผนกคดีภาษีอากร
ในศาลฎีกา
     
นายนพพร โพธิรังสิยากร
ประธานแผนกคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้า
นายอดิศักดิ์ ปัตรวลี
ประธานแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวในศาลฎีกา
นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์
ประธานแผนกคดีพาณิชย์และ
เศรษฐกิจในศาลฎีกา
     
     
นายโสฬส สุวรรณเนตร์
ประธานแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา

นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์
ประธานแผนกคดีแรงงาน
ในศาลฎีกา
 นายจินดา ปัณฑะโชติ
ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
ในศาลฎีกา
     
   
นายธงชัย เสนามนตรี
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลฎีกา
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้อง
และขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
 
 
 
 
 
 
นายเดชา คำสิทธิ
เลขานุการศาลฎีกา
 
 
   
line
line