ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ผู้บริหาร 2563

 
 ผู้บริหาร
 
 
   
  นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
ประธานศาลฎีกา
 
 
   
 นายสุรพันธุ์ ละอองมณี
รองประธานศาลฎีกา
 นายธีระพงศ์ จิระภาค
รองประธานศาลฎีกา
นางเมทินี ชโลธร
รองประธานศาลฎีกา
 
นายประทีป ดุลพินิจธรรมา
รองประธานศาลฎีกา
นายนพพร โพธิรังสิยากร
รองประธานศาลฎีกา
นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์
รองประธานศาลฎีกา
 
   
นายโสฬส สุวรรณเนตร์
ประธานแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่่ง
ทางการเมืองในศาลฎีกา
นายวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์
ประธานแผนกคดีแรงงาน
ในศาลฎีกา
นายจินดา ปัณฑะโชติ
ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
ในศาลฎีกา
     
นายธงชัย เสนามนตรี
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลฎีกา
นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้อง
และขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา
นายประมวญ รักศิลธรรม
ประธานแผนกคดีผู้บริโภค
ในศาลฎีกา
     
     
นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม
ประธานแผนกคดีล้มละลาย
ในศาลฎีกา

นายอธิป จิตต์สำเริง
ประธานแผนกคดีภาษีอากร
ในศาลฎีกา
 นางวาสนา หงส์เจริญ
ประธานแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัวในศาลฎีกา
     
   
นายพศวัจณ์ กนกนาก
ประธานแผนกคดีพาณิชย์และ
เศรษฐกิจในศาลฎีกา
นายนิพันธ์ ช่วยสกุล
ประธานแผนกคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้า
 
 
 
 
 
 
นายคมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์
เลขานุการศาลฎีกา
 
 
   
line
line