ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประธานศาลฎีกา (อดีต-ปัจจุบัน)

๑. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร จ.ศ. ๑๒๔๗ (พ.ศ. ๒๔๒๘) (ดูประวัติ)
๒. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ ๕ ก.ย. ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) (ดูประวัติ)
๓. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิ์วัฒนวิศิษฏ์ ๑๑ เม.ย. ร.ศ. ๑๓๑ (พ.ศ. ๒๔๕๕) - ๓๑ ส.ค. ๒๔๖๑ (ดูประวัติ)
๔. พระมหาเสวกโท พระยาจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ ๓๑ ส.ค. ๒๔๖๑ - ๑๑ ธ.ค. ๒๔๖๒
๕. มหาอำมาตย์โท พระยากฤติกานุกรณ์กิจ ๑๑ ธ.ค. ๒๔๖๒ - ๖ พ.ค. ๒๔๖๙
๖. มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี (จิตร ณ สงขลา) (รั้งตำแหน่งอธิบดีศาลฎีกา ตั้งแต่ ๖ พ.ค. ๒๔๖๙ โปรดเกล้า ฯ ให้เป็นอธิบดี ฯ ๑ เม.ย. ๒๔๗๐) ๑ เม.ย. ๒๔๗๐ - ๑๕ ธ.ค. ๒๔๗๑
๗. มหาอำมาตย์โท พระยาเทพวิทุร พหุลศรุตาบดี ๑๕ ธ.ค. ๒๔๗๑ – ๒๔๗๖
๘. พระยาศรีสังกร(ตาด จารุรัตน์) ๑ ม.ค. ๒๔๗๖ - ๑ เม.ย. ๒๔๗๗
๙. พระยาวิกรมรัตนสุภาษ(รั้งตำแหน่งอธิบดีฯ) ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๔๗๗ ๑ ต.ค. ๒๔๗๗ - พ.ค. ๒๔๘๓
๑๐. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์(วงษ์ ลัดพลี) ๑๗ ม.ค. ๒๔๘๔ - ๒๔๙๕
๑๑. พระยามนูเวทย์วิมลนาท(มนูเวทน์ สุมาวงศ์) ๒๘ ส.ค. ๒๔๙๖ - ๔ มิ.ย. ๒๕๐๑
๑๒. พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจ๋วน บุญยะปานะ) ๑๕ ก.ค. ๒๕๐๑ - ๑๑ พ.ย. ๒๕๐๑
๑๓. พระยาจำรูญเนติศาสตร์ (จำรุญ โปษยานนท์) ๑ เม.ย. ๒๕๐๒ - ๑ ต.ค. ๒๕๐๕
๑๔. นายประวัติ ปัตตพงศ์ ๑๕ ต.ค. ๒๕๐๔ - ๑ ต.ค. ๒๕๐๖
๑๕. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ๑ ต.ค. ๒๕๐๖ - ๑ ต.ค. ๒๕๑๐ (ดูประวัติ)
๑๖. นายประกอบ หุตะสิงห์ ๑ ต.ค. ๒๕๑๐ - ๑ ต.ค. ๒๕๑๕
๑๗. นายทองคำ จารุเหติ ๑๕ ต.ค. ๒๕๑๕ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๑๖
๑๘. นายจินดา บุณยอาคม ๑ เม.ย. ๒๕๑๖ - ๑ ต.ค. ๒๕๑๗
๑๙. นายสุธรรม ภัทราคม ๑ ต.ค. ๒๕๑๗ - ๑ ต.ค. ๒๕๒๐
๒๐. นายวิกรม เมาลานนท์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๐ - ๑ ต.ค. ๒๕๒๑
๒๑. ประพจน์ ถิระวัฒน์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๓
๒๒. นายบัญญัติ สุชีวะ ๑ ต.ค. ๒๕๒๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๗
๒๓. นายภิญโญ ธีรนิติ ๑ ต.ค. ๒๕๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๙
๒๔. นายจำรัส เขมะจารุ ๑ ต.ค. ๒๕๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๒
๒๕. นายอำนัคฆ์ คล้ายสังข์ ๑ ต.ค. ๒๕๓๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๓
๒๖. นายโสภณ รัตนากร ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๔
๒๗. นายสวัสดิ์ โชติพานิช ๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕
๒๘. นายประมาณ ชันซื่อ ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙
๒๙. นายศักดา โมกขมรรคกุล ๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๐
๓๐. นายปิ่นทิพย์ สุจริตกุล ๑ ต.ค. ๒๕๔๐ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๑
๓๑. นายจเร อำนวยวัฒนา ๑ ต.ค. ๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒
๓๒. นายธวัชชัย พิทักษ์พล ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๓
๓๓. นายสันติ ทักราล ๑ ต.ค. ๒๕๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔
๓๔. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๖
๓๕. นายศุภชัย ภู่งาม ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗
๓๖. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๔๙ (ดูประวัติ)
๓๗. นายปัญญา ถนอมรอด ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๐ (ดูประวัติ)
๓๘. นายวิรัช ลิ้มวิชัย ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒ (ดูประวัติ)
๓๙. นายสบโชค สุขารมณ์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔ (ดูประวัติ)
๔๐. นายมนตรี ยอดปัญญา ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ - ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๔ (ดูประวัติ)
๔๑. นายไพโรจน์ วายุภาพ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖ (ดูประวัติ)
๔๒. นายดิเรก อิงคนินันท์  ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ (ดูประวัติ)
๔๓. นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐  (ดูประวัติ)
๔๔. นายชีพ จุลมนต์ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน (ดูประวัติ)

line
line