ศาลฎีกา |  ข่าวศาลฎีกา |  กระดานสนทนา |  Sitemap 
     
menu

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมขณะนี้
line
ผู้เข้าชมทั้งหมด

ประวัติ

ประวัติศาลฎีกา
ประวัติแผนกคดีอาญของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ประวัติแผนกคดีผู้บริโภค
ประวัติและวิวัฒนาการศาลและกระทรวงยุติธรรม
 
- ศาลในสมัยสุโขทัย
- ศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยา
- ศาลในสมัยกรุงธนบุรี
ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
 
- ศาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก่อนการปฏิรูปการศาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการสถาปนากระทรวงยุติธรรม
- วิกฤติกาลทางการศาลก่อนการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
- การสถาปนากระทรวงยุติธรรมและความเปลี่ยนแปลงทางการศาลไทยอันเนื่องจากการสถาปนากระทรวงยุติธรรม
- ศาลตั้งแต่การปฏิรูปการศาลไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการสถาปนากระทรวงยุติธรรม
- ศาลต่อจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕

line
line